Algemene voorwaarden

Laatste update op 23 april, 2023

1. DIENSTEN

1.1. BE YOURSELF PARTICIPATIES treedt op als tussenpersoon tussen de Freelancer en de Opdrachtgever teneinde de Freelancer in contact te brengen met opdrachten van de Opdrachtgever die overeenstemmen met zijn competenties en ervaring (zgn. match making). Ingeval van een match tussen de Freelancer en de Opdrachtgever, staat BE YOURSELF PARTICIPATIES tevens in voor de opmaak van de contracten, de facturatie (via self-bill) en de uitbetaling aan de Freelancer, zoals verder bepaald in deze Raamovereenkomst (zgn. contract handling). Wanneer de Freelancer rechtstreeks wordt aangebracht door de Opdrachtgever, heeft de dienstverlening van BE YOURSELF PARTICIPATIES enkel betrekking op de contract handling.

1.2. Ingeval een Freelancer wordt gekoppeld aan een Opdracht van de Opdrachtgever, wordt een afzonderlijke projectovereenkomst gesloten tussen BE YOURSELF PARTICIPATIES en de Freelancer (de Projectovereenkomst), waarin de Partijen de bijzondere voorwaarden en modaliteiten zullen vastleggen die van toepassing zijn op de Opdracht (o.a. aanvang en duur van de Opdracht, planning prestatiedagen etc.).

1.3. De voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Projectovereenkomst vormen een aanvulling op en maken integraal deel uit van de Raamovereenkomst. De Raamovereenkomst – en de ter uitvoering van de Raamovereenkomst gesloten Projectovereenkomst – worden hierna gezamenlijk de Overeenkomst genoemd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Raamovereenkomst en van de Projectovereenkomst, hebben de bepalingen van de Projectovereenkomst steeds voorrang op die van de Raamovereenkomst.

2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

2.1. De Freelancer voert de Opdrachten onder deze Raamovereenkomst uit op een onafhankelijke en zelfstandige basis zonder enig gezag, leiding of toezicht vanwege BE YOURSELF PARTICIPATIES noch de Opdrachtgever, onverminderd de toepassing van eventuele algemene richtlijnen en beleidslijnen die betrekking hebben op de strategie van de Opdrachtgever. Deze onafhankelijkheid en zelfstandigheid vormen essentiële elementen van de Overeenkomst zonder dewelke de Partijen de Overeenkomst niet zouden sluiten.

2.2. Indien een Opdracht door de Freelancer wordt aanvaard, zal de Freelancer zijn diensten naar eigen keuze en inzicht organiseren, met dien verstande dat hij er zich toe verbindt aan de uitvoering van de Opdracht de nodige middelen, energie en tijd te wijden die nodig zijn voor een correcte en professionele uitvoering ervan en rekening houdend met de organisatorische en/of commerciële noodwendigheden van de Opdrachtgever. De Freelancer zal steeds de nodige toewijding, bekwaamheid en loyauteit in acht nemen bij de uitvoering van de Opdrachten.

2.3. De Partijen bepalen uitdrukkelijk dat de Freelancer op geen enkele manier beschouwd kan worden als een werknemer, een agent of vertegenwoordiger van BE YOURSELF PARTICIPATIES en/of de Opdrachtgever.

2.4. De Freelancer kan voor de uitvoering van de Opdrachten geen beroep doen op – noch Opdrachten laten uitvoeren door – door hem aangestelde personen, zoals werknemer(s), mandatarissen, aangestelden of enige andere met de Freelancer verbonden persoon, tenzij mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van BE YOURSELF PARTICIPATIES. Indien de Freelancer een rechtspersoon is, zal hij voor de uitvoering van de Opdracht een vaste vertegenwoordiger aanduiden die over de nodige expertise en ervaring beschikt (de Vertegenwoordiger), dewelke eveneens voorafgaandelijk door BE YOURSELF PARTICIPATIES moet worden goedgekeurd.

2.5. De Freelancer (en desgevallend de Vertegenwoordiger) verbindt zich ertoe bij de uitvoering van Opdrachten onder deze Raamovereenkomst alle wettelijke en reglementaire bepalingen in acht te nemen.

3. DUUR EN BEËINDIGING

3.1. De Raamovereenkomst vangt aan vanaf de registratie van de Freelancer op de website van BE YOURSELF PARTICIPATIES en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

3.2. De Raamovereenkomst kan door elke Partij worden beëindigd middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij per aangetekende brief, met dien verstande dat zolang een in het kader van deze Raamovereenkomst gesloten Projectovereenkomst niet volledig is uitgevoerd en/of beëindigd, de voorwaarden en modaliteiten van de Raamovereenkomst onverminderd van toepassing blijven op de betrokken Projectovereenkomst.

4. VERGOEDING EN FACTURATIE

4.1. Vergoeding BE YOURSELF PARTICIPATIES zal aan de Freelancer een vergoeding betalen voor de uitgevoerde Opdracht overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals omschreven in de desbetreffende Projectovereenkomst. De vergoeding dekt alle onkosten gemaakt in het kader van de uitvoering van de Opdracht en is exclusief BTW. De Freelancer kan derhalve geen andere vergoedingen of onkosten aanrekenen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Projectovereenkomst.

4.2. Facturatie / Self-billing

4.2.1. De Partijen komen overeen dat het systeem van self-billing van toepassing zal zijn op de vergoedingen die aan de Freelancer verschuldigd zijn voor de uitvoering van een Opdracht onder bepaalde Projectovereenkomst.

4.2.2. De Freelancer zal uiterlijk 7 (zeven) kalenderdagen nadat de prestaties zijn geleverd het aantal bij de Opdrachtgever gepresteerde uren/dagen in uitvoering van een Opdracht schriftelijk meedelen aan BE YOURSELF PARTICIPATIES via urenstaten (timesheets).

4.2.3. De verschuldigde vergoedingen zullen wekelijks door middel van self-billing door BE YOURSELF PARTICIPATIES gefactureerd worden op basis van de tijdsregistratie voorzien in Artikel 4.2.2. De Freelancer erkent dat de tijdige en correcte registratie van gepresteerde uren/dagen een essentiële voorwaarde vormt voor de (tijdige) facturatie van de verschuldigde vergoedingen door BE YOURSELF PARTICIPATIES. De Freelancer erkent en aanvaardt dat BE YOURSELF PARTICIPATIES niet verantwoordelijk is voor enige laattijdige facturatie dewelke het gevolg is van een laattijdige tijdsregistratie door de Freelancer.

4.2.4. Elke factuur zal de vermelding “factuur uitgereikt door afnemer” dragen. Behoudens schriftelijke opmerkingen aangaande de uitgereikte factuur binnen de 48 (achtenveertig) uur na ontvangst ervan door de Freelancer, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Freelancer.

4.2.5. Elke factuur zal voorzien worden van een opeenvolgend nummer, volgens een ononderbroken reeks per Freelancer.

4.3. Betaling

4.3.1. De facturen van de Freelancer worden door BE YOURSELF PARTICIPATIES betaald binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum.

4.3.2. BE YOURSELF PARTICIPATIES zal de Freelancer informeren over elke materiële vertraging in de betaling van een factuur door de Opdrachtgever. Ingeval de Opdrachtgever in gebreke zou blijven om de facturen van BE YOURSELF PARTICIPATIES met betrekking tot de door de Freelancer uitgevoerde Opdracht te betalen binnen de 120 (honderdtwintig) kalenderdagen na de factuurdatum, dan heeft BE YOURSELF PARTICIPATIES het recht op volledige terugbetaling door de Freelancer van de facturen van de Freelancer met betrekking tot deze Opdracht.

5. INFRASTRUCTUUR – TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MATERIAAL EN DOCUMENTEN

5.1. BE YOURSELF PARTICIPATIES ziet erop toe dat de Opdrachtgever toegang zal verlenen aan de Freelancer tot alle documentatie, geactualiseerde informatie, gebouwen en/of IT-systemen voor zover nodig voor het uitvoeren van de Opdrachten door de Freelancer.

5.2. De Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – erkennen dat de Opdrachtgever te allen tijde eigenaar blijft van alle documentatie, informatie, infrastructuur, materiaal, producten, documenten, gegevens of formules die tijdelijk aan de Freelancer ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de Opdrachten door de Freelancer.

5.3. De Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – verbinden zich ertoe om alle documentatie, informatie, materiaal, producten, documenten, gegevens of formules die hem ter beschikking werden gesteld voor de uitvoering van een Opdracht onverwijld terug te geven aan de Opdrachtgever op het ogenblik van de beëindiging van deze Opdracht om welke reden ook.

6. VERTROUWELIJKHEID

6.1. De Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – verbinden zich er toe om zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na de beëindiging ervan noch op rechtstreekse, noch op onrechtstreekse wijze, enige bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie (o.a. van technische, commerciële of financiële aard) waarvan hij uit hoofde of ter gelegenheid van de Opdracht kennis zou krijgen of gekregen hebben met betrekking tot de Opdrachtgever, zijn producten, technieken en strategieën of met betrekking tot enig andere met de Opdrachtgever verbonden persoon, aan derden mee te delen of bekend te maken.

Alle informatie, HR-concepten, business concepten, gegevens, nota’s, brieven, bestanden, diskettes, dossiers, software en/of gelijk welk document en/of materiaal die verband houden met de zaken van de Opdrachtgever (of een met hem verbonden persoon), zijn klanten en/of zijn personeel en werden voorbereid door de Freelancer (en desgevallend door zijn Vertegenwoordiger) of in het bezit zijn gekomen van de Freelancer (of desgevallend van zijn Vertegenwoordiger) tijdens de uitvoering van de Opdrachten onder deze Raamovereenkomst (hierna aangeduid als Vertrouwelijke Informatie) kan zonder meer gebruikt worden door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever behoudt te allen tijde een exclusief eigendomsrecht over de Vertrouwelijke Informatie zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

6.2. Bij de beëindiging van de Raamovereenkomst en/of de Projectovereenkomst, om welke reden ook, of op eenvoudig verzoek van BE YOURSELF PARTICIPATIES tijdens de Raamovereenkomst en/of de Projectovereenkomst, zullen de Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – alle Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk overmaken aan de Opdrachtgever desgevallend vernietigen, zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is.

6.3. De Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – zijn niet gerechtigd enig afschrift of kopie van de Vertrouwelijke Informatie, onder welke vorm ook, te nemen of te behouden na de beëindiging van een Opdracht. Alle mogelijke titels en/of intellectuele rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de Vertrouwelijke Informatie behoren toe aan de Opdrachtgever en de Opdrachtgever behoudt te allen tijde een exclusief gebruiksrecht hiervan zonder dat een vergoeding verschuldigd is.

6.4. Daarenboven zullen de Freelancer -en desgevallend zijn Vertegenwoordiger – zowel gedurende de Overeenkomst alsook na de beëindiging ervan geen Vertrouwelijke informatie bekendmaken aan derden en/of er gebruik van maken voor eigen rekening of zaak of op een wijze die redelijkerwijze als nadelig kan worden beschouwd voor de Opdrachtgever.

6.5. Ingeval van een schending van dit Artikel 6 door de Freelancer (en/of desgevallend de Vertegenwoordiger) zullen de Freelancer – en desgevallend zijn Vertegenwoordiger op hoofdelijke wijze – van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan BE YOURSELF PARTICIPATIES van EUR 25.000,00, onverminderd het recht van BE YOURSELF PARTICIPATIES om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de geleden schade het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding overstijgt.

6.6. De Freelancer zal in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk kennis nemen van persoonsgegevens en als verwerker in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 28 april 2016 (‘GDPR’) worden aangemerkt. Partijen leggen de modaliteiten hiervan vast in een aparte Bijlage 1 Privacy Policy bij deze Overeenkomst.

7. BIJZONDERE VRIJWARING / AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De Freelancer verbindt er zich toe BE YOURSELF PARTICIPATIES volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen (op een euro-voor-euro basis) voor vorderingen ingesteld door de Opdrachtgever tegen BE YOURSELF PARTICIPATIES wegens schade geleden door de Opdrachtgever ingevolge een grove nalatigheid, ernstige of opzettelijke fout, fraude of gebrekkige uitvoering van de Opdracht door de Freelancer.

7.2. De Freelancer verbindt zich ertoe een geldige aansprakelijkheidsverzekering BA uitbating te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij die zijn aansprakelijkheid ten aanzien van BE YOURSELF PARTICIPATIES en de Opdrachtgever op professionele wijze verzekert in functie van zijn verantwoordelijkheden. De Freelancer verbindt zich er toe op eerste verzoek aan BE YOURSELF PARTICIPATIES een kopie van de polis alsook een bewijs van premiebetaling voor te leggen.

7.3. De Freelancer verbindt er zich toe BE YOURSELF PARTICIPATIES volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen (op een euro-voor-euro basis) voor vorderingen ingesteld door de bevoegde belastingadministratie tegen BE YOURSELF PARTICIPATIES wegens een onjuiste of onvolledige verwerking door de Freelancer van zijn inkomsten in de belastingaangifte.

8. OVERIGE BEPALINGEN

8.1. Overdracht De Raamovereenkomst is bindend en mag door een Partij niet worden overgedragen, behoudens door BE YOURSELF PARTICIPATIES aan een met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8.2. Deelbaarheid Indien een bepaling van deze Raamovereenkomst of van een Projectovereenkomst aangegaan op grond van deze Raamovereenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze bepaling (voor zover ze ongeldig of onuitvoerbaar is) voor ongeschreven worden beschouwd en geen deel uit makend van deze Overeenkomst, zonder de overige bepalingen van de Raamovereenkomst desgevallend de Projectovereenkomst aan te tasten. De Partijen verbinden zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare vervangende bepaling waarvan het effect het beoogde effect van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

8.3. Andere overeenkomsten Deze Raamovereenkomst en elke Projectovereenkomst aangegaan op grond van deze Raamovereenkomst vormen de gehele overeenkomst tussen de Partijen en vervangen alle voorgaande onderhandelingen, regelingen en afspraken, al dan niet schriftelijk, tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Raamovereenkomst. Een andere versie of wijziging van deze Raamovereenkomst zal maar geldig zijn indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk is en ondertekend is door of namens alle Partijen.

8.4. Gegevensbescherming Elke Partij moet te allen tijde voldoen aan haar respectieve verplichtingen op grond van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot alle persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt.

Voor zover de Freelancer in zijn hoedanigheid van verwerker persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever zou verwerken, is de Opdrachtgever in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het vaststellen van de doeleinden en de middelen van verwerking en zal de Freelancer alle door de Opdrachtgever verstrekte instructies in verband hiermee opvolgen.

De Partijen verduidelijken en erkennen dat BE YOURSELF PARTICIPATIES geen enkele verantwoordelijkheid draagt inzake het rechtmatig karakter van de doeleinden van de verwerking, noch de geschiktheid van de middelen van de verwerking en de genomen organisatorische en technische maatregelen voor de informatiebeveiliging door de Opdrachtgever en/of de Freelancer.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

9.1. De Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

9.2. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot deze Overeenkomst.